top of page

CLASSES AND COURSES

Are You Ready?

90052334_3608450075896412_5330608808714567680_o_edited.jpg

AIKIDO

The primary goal in the practice of aikido is to overcome oneself instead of cultivating violence or aggressiveness.

Aikido's fundamental principles include: irimi (entering), atemi, kokyu-ho (breathing control), and tenkan (turning) movements that redirect the opponent's attack momentum. The curriculum comprises various techniques, primarily throws and joint locks. It also includes a weapons system encompassing the bokken, tantō and jō.

Physical training goals pursued in conjunction with aikido include controlled relaxation, correct movement of joints such as hips and shoulders, flexibility, and endurance, with less emphasis on strength training. In aikido, pushing or extending movements are much more common than pulling or contracting movements. This distinction can be applied to general fitness goals for the aikido practitioner.

In aikido, specific muscles or muscle groups are not isolated and worked to improve tone, mass, or power. Aikido-related training emphasizes the use of coordinated whole-body movement and balance similar to yoga or pilates.

Mục tiêu chính trong việc luyện tập aikido là vượt qua chính mình thay vì sùng bái bạo lực hoặc hung hăng.

Các nguyên tắc cơ bản của Aikido bao gồm: các động tác irimi (nhập cuộc), atemi, kokyu-ho (kiểm soát hơi thở), và tenkan (xoay người) giúp chuyển hướng động lượng tấn công của đối thủ. Chương trình học bao gồm các kỹ thuật khác nhau, chủ yếu là ném và khóa khớp. Nó cũng bao gồm một hệ thống vũ khí bao gồm bokken, tantō và jō.

Các mục tiêu rèn luyện thể chất theo đuổi cùng với aikido bao gồm thư giãn có kiểm soát, chuyển động chính xác của các khớp như hông và vai, tính linh hoạt và sức bền, mà ít tập trung vào rèn luyện sức mạnh. Trong aikido, các động tác đẩy hoặc kéo dài phổ biến hơn nhiều so với các động tác kéo hoặc co. Sự phân biệt này có thể được áp dụng cho các mục tiêu thể lực chung cho người tập aikido.

Trong aikido, các cơ hoặc nhóm cơ cụ thể không bị cô lập và hoạt động để cải thiện độ săn chắc, khối lượng hoặc sức mạnh. Huấn luyện liên quan đến Aikido nhấn mạnh việc sử dụng chuyển động toàn thân phối hợp và giữ thăng bằng tương tự như yoga hoặc pilates.

1613742955216_c590749f-e295-4d93-9e37-df

IAIDO

Iaido consists of four main components: the smooth, controlled movements of drawing the sword from its scabbard (or saya), striking or cutting an opponent, removing blood from the blade, and then replacing the sword in the scabbard. While beginning practitioners of iaido may start learning with a wooden sword (bokken) depending on the teaching style of a particular instructor, most of the practitioners use the blunt edged sword, called iaitō. More experienced, iaido practitioners use a sharp edged sword (shinken).

Because iaido is practiced with a weapon, it is almost entirely practiced using solitary forms, or kata performed against one or more imaginary opponents. Iaido does include competition in form of kata but does not use sparring of any kind.

Iaido bao gồm bốn thành phần chính: các chuyển động nhịp nhàng, có kiểm soát khi rút kiếm ra khỏi bao kiếm (hay saya), tấn công hoặc cắt đối thủ, loại bỏ máu trên lưỡi kiếm, và sau đó thay thanh kiếm vào bao kiếm. Trong khi các học viên mới bắt đầu học iaido có thể bắt đầu học bằng kiếm gỗ (bokken) tùy thuộc vào cách dạy của một người hướng dẫn cụ thể, hầu hết các học viên sử dụng loại kiếm có lưỡi cùn, được gọi là iaitō. Kinh nghiệm hơn, những người tập iaido sử dụng một thanh kiếm sắc bén (shinken).

Bởi vì iaido được thực hành với một vũ khí, nó gần như hoàn toàn được thực hành bằng cách sử dụng các hình thức đơn độc, hoặc kata được thực hiện với một hoặc nhiều đối thủ tưởng tượng. Iaido bao gồm thi đấu dưới dạng kata nhưng không sử dụng bất kỳ hình thức đấu súng nào.

1613742958946_63011_155464071137889_1916037_n_edited.jpg

JODO

Jōdō is a Japanese martial art using a short staff called jō. The art is strongly focused upon defense against the Japanese sword. The jō is a short staff, usually about 3 to 5 feet (0.9 to 1.5 m) long.

Seitei Jōdō starts with 12 pre-arranged forms (kata), which are drawn from Shintō Musō-ryū.

Jōdō là một môn võ thuật Nhật Bản sử dụng một cây trượng ngắn gọi là jō. Nghệ thuật tập trung mạnh mẽ vào việc phòng thủ chống lại thanh kiếm Nhật Bản. Jō là một cây trượng ngắn, thường dài khoảng 3 đến 5 feet (0,9 đến 1,5 m).

Seitei Jōdō bắt đầu với 12 hình thức sắp xếp sẵn (kata), được rút ra từ Shintō Musō-ryū.

bottom of page